Styrdokument
I organisationer med många anställda behövs ofta någon form av skrivet regelverk för hur man ska bete sig och agera. Det är ett led i att skapa en gemensam företagsprofil utåt mot marknaden, men processen börjar alltid inne i organisationen.

Styrande dokument ska fungera som ett stöd och effektivisera organisationens arbete.
Vi skapar tillsammans med företaget styrdokument som får organisationen att dra åt samma håll med hjälp av:

• Policyer, riktlinjer
• Rutinbeskrivningar
• Handlingsplaner

Caseblad